846 250 ogłoszeńDziś jest :  środa, 29 września 2021 r. 04:20   Imieniny :  Michała, Michaliny, Gabriela
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Wynajmę działkę » łódzkie » RAWSKI » RAWA MAZOWIECKA
 RAWA MAZOWIECKA - działka do wynajęcia 70522 m2    
  Cena: 6 700 PLN
    Dodano: 2021-09-01  (ID oferty: 14967938)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  łódzkie
 Powiat  RAWSKI
 Miejscowość  RAWA MAZOWIECKA

 Informacje
 Powierzchnia  70522 m2
 Cena  6 700 PLN  
 Cena za m2  0 PLN/m2

 Opis
GG.I.6845.1.3.2021.SKZ A R Z Ą D P O W I A T U R A W S K I E GO

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu RawskiegoLp.: 1.

Numer i pow. działki wg EGiB:
nr 76
pow. 13,2036 ha

Pow. gruntu do oddania w dzierżawę:
7,0522 ha

Oznaczenie księgi wieczystej:
LD1R
00023731/8

Położenie nieruchomości:
Obręb 5 miasta
Rawa Mazowiecka
przy ul. Reymonta

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka:
Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego.
Działka, o pow. ogólnej 13,2036ha składa się z użytków: grunty pod stawami - 2,8649ha, grunty orne - 10,1766ha i pastwiska trwałe - 0,1621ha.
Część działki, (w ilości 3,3795 ha) tj. grunty pod stawami wraz z pasem gruntu okalającym stawy o szerokości 10m, jest dzierżawiona do dn. 31.07.2026 roku przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Glinianki”.
Pozostała do wydzierżawienia część działki to grunty orne i pastwiska trwałe.
Przeznaczenie w planie: tereny parków, sztucznych zbiorników wodnych, turystyki i sportu, urządzeń elektroenergetycznych.

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Termin zagospodarowania:
Zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
Sposób zagospodarowania: rolnicze wykorzystanie

Cena wywoławcza opłaty rocznej z tytułu dzierżawy w zł (netto):
6700,00


Lp.: 2.

Numer i pow. działki wg EGiB:
nr 6/7
pow. 12,2224 ha

Pow. gruntu do oddania w dzierżawę:
7,5955 ha

Oznaczenie księgi wieczystej:
LD1R/
00041000/7

Położenie nieruchomości:
Obręb 5 miasta
Rawa Mazowiecka

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka:
Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego.

Działka o pow. ogólnej 12,2224 ha składa się z użytków: lasy - 2,0667; grunty zadrzewione i zakrzewione - 2,2570 ha; łąki trwałe i pastwiska - 3,6926ha; grunty orne 3,9139ha, rowy - 0,2922 ha.
Część działki tj. powierzchnia ok. 30 m2 została użyczona Stowarzyszeniu LGD „Kraina Rawki” pod tablicę informacyjną.
Do wydzierżawienia przeznaczono grunty orne i łąki o pow. 7,5995 ha.
Przeznaczenie w planie: tereny służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, tereny parków.

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Termin zagospodarowania:
Zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
Sposób zagospodarowania: rolnicze wykorzystanie

Cena wywoławcza opłaty rocznej z tytułu dzierżawy w zł (netto):
7216,001. Przetargi na dzierżawę części powierzchni (kol. 3) wyżej opisanych nieruchomości, odbędą się w dniu 07.10.2021 r. (czwartek) w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, przy Pl. Wolności 1, sala 112 (na piętrze):

1) na działkę nr 76 o godzinie 11:00;

2) na działkę nr 6/7 o godzinie 12:00.

2. Wadium (w pieniądzu w walucie polskiej) wnieść należy do każdego przetargu osobno (dla każdej działki) w kwocie:

1) na działkę nr 76 - 670,00 zł;

2) na działkę nr 6/7 - 721,60 zł

- przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr rachunku 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030 w terminie do dn. 01.10.2021r. (piątek), z dopiskiem w tytule przelewu ”przetarg na dzierżawę działki nr … ”. Jeżeli uczestnik zainteresowany jest dwoma działkami musi wpłacić wadium osobno na każdą działkę i przystąpić do każdego przetargu osobno.

3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet opłaty rocznej z tytułu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

7. Ostateczna wysokość czynszu rocznego netto (kol. 8) zostanie ustalona w przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% jeżeli zwycięzca nie jest rolnikiem lub w przypadku rolnika, który jest czynnym podatnikiem VAT w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

8. Czynsz z tytułu dzierżawy wnosi się z góry, za rok dzierżawy (12 miesięcy), w ciągu 14 dni od otrzymania faktury od wydzierżawiającego. Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać, poza czynszem, podatek od nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Wydzierżawiającego o wysokości podatku za dany rok, począwszy od roku 2022. Wysokość podatku w każdym roku określa uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka. W bieżącym roku wymiar i pobór podatku odbywa się na podstawie uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dn. 21 listopada 2019 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Zasady aktualizacji opłat z tytułu dzierżawy: Opłata roczna z tytułu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłaty zostaną zaktualizowane przez wydzierżawiającego, w dniu wystawienia faktury VAT. Pierwsza aktualizacja w roku 2022, wskaźnikiem za 2021.

10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

1) w odniesieniu do osób fizycznych - dowodu tożsamości,

2) w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty,

3) pisemnego oświadczenia związanego z VAT.

15. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyników, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego.

17. Zarząd Powiatu Rawskiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

18. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację:

a) na stronie internetowej powiatu rawskiego: www.powiatrawski.pl;

b) w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,

d) w prasie lokalnej i ogólnopolskiej Monitorurzędowy.pl

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1 lub pod nr telefonu 46 814-27-45 wew. 18 lub 19.STAROSTA JÓZEF MATYSIAK WICESTAROSTA JACEK OTULAKKontakt:
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
tel: 46 814-27-45 wew. 19 lub 18
starostwo@powiatrawski.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  1910/3186/OGW
 Telefon kom.  46 814-27-45 wew. 19 lub 18
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu noferty.net nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Wynajmę działkę, łódzkie, RAWA MAZOWIECKA
wynajmę Działka Aleksandrów Łódzki
Działka
wynajmę
1062 m2 2 000 PLN
2 PLN/m2
łódzkie
Aleksandrów Łódzki
2020-10-12
Aleksandrów ŁódzkiNA WYNAJEM ATRAKCYJNA DZIAŁKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMGłówne atuty nieruchomości: • prestiżowa lokalizacja• bliskość komunikacji miejskiej•...

wynajmę Działka Rawa Mazowiecka
Działka
wynajmę
5000 m2 20 000 PLN
4 PLN/m2
łódzkie
Rawa Mazowiecka
2020-02-24
Rawa MazowieckaDziałka zlokalizowana jest w ścisłym centrum Rawy Mazowieckiej, niedaleko tzw "starego rynku"Główne atuty nieruchomości: • prestiżowa lokalizacja•...

wynajmę Działka Giemzówek
Działka
wynajmę
5000 m2 7 500 PLN
2 PLN/m2
łódzkie
Giemzówek
2019-09-20
GiemzówekDostępny od ręki teren jest idealną lokalizacją dla działalności gospodarczej, która potrzebujeGłówne atuty nieruchomości: • lokalizacja w...

wynajmę Działka Zgierz
Działka
wynajmę
500 m2 3 000 PLN
6 PLN/m2
łódzkie
Zgierz
2020-08-28
ZgierzBez prowizji- oferujemy duży bardzo solidnie utwardzony teren z dostępem dla TIR-ów, mogącym służyć jako przestrzeń wystawiennicza, parking lub...

wynajmę Działka Centrum
Działka
wynajmę
3600 m2 1 500 PLN
0 PLN/m2
łódzkie
Centrum
2017-07-10
CentrumDo wynajęcia teren pod działalność gospodarczą.Działka usługowa (u). Typ własności: Odrębna własność. Działka znajduje się przy ul. Bugaj...