846 306 ogłoszeńDziś jest :  piątek, 23 lipca 2021 r. 18:51   Imieniny :  Bogny, Sławosza, Żelisława
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » łódzkie » ZGIERSKI » ZGIERZ
 ZGIERZ - działka na sprzedaż 795 m2    
  Cena: 136 000 PLN
    Dodano: 2021-07-05  (ID oferty: 14896806)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  łódzkie
 Powiat  ZGIERSKI
 Miejscowość  ZGIERZ
 Ulica  Trojańska

 Informacje
 Powierzchnia  795 m2
 Cena  136 000 PLN  
 Cena za m2  171 PLN/m2

 Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698)PREZYDENT MIASTA ZGIERZAzawiadamia, że w dniu 02 września 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,

Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się:I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowychlp.: 1

położenie nieruchomości:
Zgierz, ul. Trojańska 68

numer ewid. działki:
195/5
196/5
197/5

numer obrębu, użytek lub klasa:
obr. Zgierz 113, Lzr-RV
obr. Zgierz 113, RIVb
obr. Zgierz 113, RIVb

pow. w m2:
Łącznie 795

cena wywoławcza nieruchomości w zł, w tym podatek VAT 23%:
136.000,00 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy)

wadium w zł:


lp.: 2.

położenie nieruchomości:
Zgierz, ul. Trojańska 70

numer ewid. działki:
195/4
196/4
197/4

numer obrębu, użytek lub klasa:
obr. Zgierz 113, Lz-RV
obr. Zgierz 113, RIVb RV
obr. Zgierz 113, RIVb RV

pow. w m2:
Łącznie 816

cena wywoławcza nieruchomości w zł, w tym podatek VAT 23%:
140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy)

wadium w zł:
14.000,00 (słownie: czternaście tysięcy)


UWAGA! Na każdą z nieruchomości opisanych w powyższej tabeli odbędzie się odrębna licytacja.Ww. działki stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższych działek w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta:KW Nr LD1G/00021249/8, w której w dziale I-O wpisano: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz M., miejscowość Zgierz; obręb ewidencyjny 102003_1.0113, Zgierz 113; działki numer: 195/3, 195/4, 195/5, ul. Dolna 44, sposób korzystania: Lzr-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych; działki numer: 196/4, 196/5, ul. Dolna 46, działki numer: 197/4, 197/5, ul. Dolna 48, sposób korzystania: R-grunty orne; obszar całej nieruchomości 0,2272 ha; wzmianki z dnia 20.04.2021 r. dotyczą sprostowania oznaczenia zgodnie z ewidencją gruntów; w dziale I-Sp, III i IV wpisów brak.Opis nieruchomości, przeznaczenie oraz sposób jej zagospodarowania:

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte drzewami i krzewami działki gruntu zlokalizowane w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Trojańskiej, po jej wschodniej stronie, w odległości ok. 270 m w kierunku północnym od ul. Kasprowicza. Ww. nieruchomości maja regularny, czworokątny kształt, nie posiadają urządzonych zjazdów. Mają możliwość uzbrojenia w media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci.Nieruchomości mają zapewniony dostęp do publicznej drogi gminnej – ulicy Trojańskiej.Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę. Na nieruchomościach nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych oraz nie wykonano badań nośności gruntu.Dla ww. nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są w jednostce planistycznej nr 12 - „Kasprowicza - Dygasińskiego”, w obszarze o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 12/MN. Dla każdej z ww. nieruchomości, na wniosek Gminy Miasto Zgierz, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nabywcy nieruchomości.


Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2021 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:

2.1. ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 224, 210, tel. 42/714 31 91 lub 82.

3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

4. Cena osiągnięta w przetargu (w tym 23% VAT) pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną nieruchomość, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych nieruchomości.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

8. Podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

9. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

10. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

11. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.

13. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za warunki geotechniczne gruntu, wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanych nieruchomości.

14. Gmina Miasto Zgierz nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych oraz występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu przykrytych warstwą gleby. Osoby zainteresowane mogą, za zgodą gminy, wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

15. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy.

16. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.

17. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1.

18. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni.

19. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

20. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

21. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

22. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 84.

23. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

24. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy nieruchomości jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej.

2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

a. przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO).

b. podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO).

4. W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres:

a. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży;

b. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa.

8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane.

25. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl.
Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: 42/714 31 84
e-urzad@umz.zgierz.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  30440/3186/OGS
 Telefon kom.  42/714 31 84
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu noferty.net nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, łódzkie, ZGIERZ
sprzedam Działka Szynkielów
Działka
sprzedam
2300 m2 59 000 PLN
26 PLN/m2
łódzkie
Szynkielów
2020-10-04
SzynkielówDo sprzedania działka o pow. 23 ar położona w miejscowości Szynkielów, gm Konopnica. Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wraz z kawałkiem...

sprzedam Działka Łódź
Działka
sprzedam
2552 m2 507 848 PLN
199 PLN/m2
łódzkie
Łódź
2021-03-13
Łódź
Olechów
ul. Okol. Dworcowa, Jędrzejowska, Gminna
Łódź Widzew/Olechów - okol. ul. Dworcowej, Jędrzejowskiej, Gminnej. Nieruchomość składająca się z dwóch działek budowlanych (niemalże naprzeciw...

sprzedam Działka Wieluń
Działka
sprzedam
21800 m2 1 199 000 PLN
55 PLN/m2
łódzkie
Wieluń
2021-01-25
Wieluń
ul. Wieluń
Działka, 21 800 m2, gm. Wieluń, GS-760, sprzedaż. Bardzo atrakcyjna oferta dla inwestorów ! Do sprzedania działka przeznaczona pod zabudowę inwestycyjną...

sprzedam Działka Piekary
Działka
sprzedam
9900 m2 130 000 PLN
13 PLN/m2
łódzkie
Piekary
2020-12-13
Piekary
ul. 117
Działka budowlana na sprzedaż- Piekary. Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Piekary, powiat pajęczański, gmina Sulmierzyce. Powierzchnia...

sprzedam Działka Dzierżązna
Działka
sprzedam
1500 m2 130 000 PLN
87 PLN/m2
łódzkie
Dzierżązna
2021-01-22
DzierżąznaAtrakcyjne działki budowlane w dobrej cenie w pięknej okolicy z dogodnym dojazdem do Łodzi iZgierzaGłówne atuty nieruchomości: • cicha i spokojna...