872 076 ogłoszeńDziś jest :  sobota, 06 czerwca 2020 r. 02:24   Imieniny :  Dominiki, Norberta, Laurentego
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » kujawsko-pomorskie » GRUDZIĄDZ » GRUDZIĄDZ
 GRUDZIĄDZ - działka na sprzedaż 18405 m2    
  Cena: 3 650 000 PLN
    Dodano: 2020-04-01  (ID oferty: 14311916)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  kujawsko-pomorskie
 Powiat  GRUDZIĄDZ
 Miejscowość  GRUDZIĄDZ

 Informacje
 Powierzchnia  18405 m2
 Cena  3 650 000 PLN  
 Cena za m2  198 PLN/m2

 Opis
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 4 czerwca 2020 r.

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz,

położonych w Grudziądzu:Uwagi:

1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.).

Przystępując do przetargów należy zapoznać się z zapisami powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2. Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie systemów infrastruktury technicznej, dla nieruchomości ustala się:

- zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

- odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

- zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

- zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.

W związku z tym, źródłem zaopatrzenia budynków w ciepło mogą być: sieć cieplna, sieć elektroenergetyczna lub sieć gazowa.3. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach zostały określone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.4. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego, teren nieruchomości stanowi obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”.5. Nad nieruchomością stanowiącą działkę nr 376/43 i nr 10/14 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV. Z uwagi na przebieg tej linii elektroenergetycznej, lokalizację obiektów budowlanych na nieruchomościach należy uzgodnić z ENERGA – OPERATOR Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Grudziądz. Ewentualna przebudowa istniejącej sieci może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez gestora sieci.6. Przyłączenie nieruchomości do sieci energetycznej będzie możliwe w okresie 14 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o przyłączenie po złożeniu planu zagospodarowania terenu nieruchomości oraz dostarczeniu pozwolenia na budowę przez przyszłych właścicieli nieruchomości. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości.7. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestor winien wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. – kan.8. W gruncie nieruchomości stanowiącej działkę nr 376/43, obr. 132 przebiega czynny kolektor sanitarny DN 600mm, będący własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. W związku z istnieniem kolektora sanitarnego należy udostępnić nieruchomość służbom MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu w celu dokonania konserwacji, przebudowy, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii. Zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów i nasadzeń trwałych w pasie o szerokości po minimum 4 metry z każdej strony wzdłuż przebiegu kolektora sanitarnego. Planowane zagospodarowanie terenu nieruchomości, inwestor winien każdorazowo uzgodnić z MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. W przypadku konieczności przebudowy kolektora sanitarnego, inwestor dokona tego własnym kosztem na podstawie warunków technicznych uzyskanych od MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu.9. W gruncie nieruchomości stanowiącej działki nr 376/44, obr. 132 i nr 10/13, obr. 134 przebiega kolektor deszczowy o średnicy zewnętrznej 1500 mm. Należy zapewnić stały dostęp do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej.

W przypadku ogrodzenia terenu nieruchomości, klucze do wszystkich bram wjazdowych należy przekazać do Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Zakazuje się zabudowy terenu bezpośrednio nad istniejącym kolektorem oraz zabudowy i dokonywania nasadzeń wieloletnich drzew i krzewów w odległości 10 metrów od kolektora.10. OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzja o podłączeniu do sieci poprzedzona zostanie analizą techniczno – ekonomiczną.11. Gazyfikacja nieruchomości będzie możliwa po wybudowaniu sieci gazowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych przedsięwzięcia. Termin realizacji inwestycji to okres około 2 lat od chwili podpisania umowy przyłączeniowej przez inwestora.12. Przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki nr 376/44 i nr 10/13 (poz. 2) zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/55 w obr. 132 o pow. 0.5462 ha i nr 10/16 w obr. 134, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00058645/5. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100,00 zł + należny podatek VAT 23% w wysokość 23,00 złote (łącznie 123,00 złote), płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi na czas oznaczony tj. do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/55 w obr. 132 i nr 10/16 w obr. 134 do kategorii dróg publicznych.13. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55).14. Nieruchomości stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVa, IVb, V (RIVa, RIVb, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1161). W wyniku przeprowadzonych czynności gleboznawczo – klasyfikacyjnych przez gleboznawcę ustalono, że gleby nieruchomości ze względu na pochodzenie są glebami mineralnymi.Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).

W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości.Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 28 maja 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.

Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium w formie papierowej,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278).Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”.Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-277
bip@um.grudziadz.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  26233/3186/OGS
 Telefon kom.  (56) 45-10-277
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu noferty.net nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, kujawsko-pomorskie, GRUDZIĄDZ
sprzedam Działka Zembrze
Działka
sprzedam
13500 m2 75 000 PLN
6 PLN/m2
kujawsko-pomorskie
Zembrze
2019-08-09
Zembrze
ul. Zembrze
Działka 1,35 ha blisko jeziora Sosno Królewskie sprzedam. Położona jest wzdłuż drogi gminnej łączącej Zembrze z Brzoziem. sąsiedztwie 3 siedliska,...

sprzedam Działka Lubicz
Działka
sprzedam
5070 m2 380 000 PLN
75 PLN/m2
kujawsko-pomorskie
Lubicz
2020-04-25
Lubicz
ul. Lubicz
Prezentujemy Państwu do sprzedaży działkę o powierzchni 5070 m2 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne...

sprzedam Działka Rozalinowo
Działka
sprzedam
1200 m2 120 000 PLN
100 PLN/m2
kujawsko-pomorskie
Rozalinowo
2020-05-12
RozalinowoDziałki w otulinie Parku Krajobrazowego wielkich jezior Pałuckich.Las 100 letni z mediami częściowo ogrodzone.Do jeziora Folusz 450 mb. Jezioro czyste...

sprzedam Działka Strzelno
Działka
sprzedam
2645 m2 50 000 PLN
19 PLN/m2
kujawsko-pomorskie
Strzelno
2020-04-07
Strzelno
Sławsko Dolne
ul. Sławsko Dolne
OKAZJA - TYLKO 19 zł za m2 !!! Prezentujemy Państwu do sprzedaży działkę budowlaną o pow.2645m2 zlokalizowaną w Sławsku Dolnym 4 km od Strzelna...

sprzedam Działka Radziejów
Działka
sprzedam
3293 m2 290 000 PLN
88 PLN/m2
kujawsko-pomorskie
Radziejów
2019-06-19
RadziejówPosiadamy na sprzedaż działkę budowlaną w samym centrum Radziejowa na przeciwko Urzędu Miasta Radziejów wraz z domem o powierzchni 138 m2 do wyburzenia. Jest...